ΚαταστατικόΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

1.1.        Το όνομα του Συνδέσμου είναι «Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς

Εξυπηρέτησης» – «Cyprus Association of Convenience Stores».

1.2.        Η έδρα του Συνδέσμου βρίσκεται στη Λευκωσία, στη Λεωφόρο Αρμενίας 53 Τ.Κ. 2003.  

2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

2.1.        Η οργάνωση και η σύνδεση σε ένα σώμα των Καταστημάτων

Διαρκούς Εξυπηρέτησης - Convenience Stores.

2.2.        Η προάσπιση των Επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.

2.3.        Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας

μεταξύ των μελών.

2.4.        Η  ρύθμιση των σχέσεων και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, ή

συμφωνίες, ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διευθέτησης των

διαφορών μεταξύ των μελών.

2.5.        Η υποβοήθηση των μελών για την επίτευξη επαφής με διάφορους

Οργανισμούς του εξωτερικού για την εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων

σχετικών με το επάγγελμα.

2.6.        Η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κυβερνητική, Δημοτική,   Κοινοτική ή άλλη   Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιανδήποτε Εταιρεία ή Πρόσωπο, η οποία κατά τις περιστάσεις μπορούσε να κριθεί αναγκαία   ή βοηθητική για πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου.

3. ΜΕΛΗ

3.1         Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν Νομικά ή Φυσικά

πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων διαρκούς εξυπηρέτησης.

3.2         Η εγγραφή μέλους πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.3         Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για εγγραφή, ο ενδιαφερόμενος

μπορεί να θέσει το θέμα κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του

Συνδέσμου, οπότε θα αποφασίζεται κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος

μπορεί να γίνει μέλος. Μέλη τα οποία δεν παρευρίσκονται κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση αλλά εκπροσωπούνται με πληρεξούσια, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για τα πιο πάνω.

3.4         Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος.

3.5         Κάθε μέλος που διακόπτει τις εμπορικές του δραστηριότητες πρέπει να

διαγράφεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και

γραπτής ειδοποίησης από το Γραμματέα.

4. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

4.1         Η ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής, καθορίζονται κάθε

χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.2         Η τακτοποίηση της συνδρομής των μελών   θα γίνεται μέχρι την 31η

Μαρτίου κάθε χρόνου. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος δεν

τακτοποιήσει  αυτή  μέχρι  την  31η  Μαρτίου  τη  συνδρομή  του,  θα ειδοποιείται γραπτώς να τακτοποιήσει αυτή μέχρι την 30η Απριλίου, διαφορετικά θα διαγράφεται.

4.3         Μέλος το οποίο έχει διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων του άρθρου 4.2., πρέπει να

υποβάλει:-

α.  νέα αίτηση για εγγραφή, και

β. θα κληθεί να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής καθώς και τις οφειλόμενες προς το Σύνδεσμο συνδρομές του.

5.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5.1         Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και εκλέγεται κατά την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

5.2         Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να διορίσει ακόμη πέντε νέα μέλη, ένα από κάθε επαρχία, ή εάν κρίνει ότι οι ανάγκες του Συνδέσμου και των μελών του επιβάλλουν διεύρυνση του Σώματος.

5.3         Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

5.4         Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία από τα μέλη του. Οι τέσσερις αξιωματούχοι αποτελούν τη Γραμματεία του Δ.Σ. η οποία υλοποιεί αποφάσεις του Σώματος.

5.5         Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει κατά πέντε συνεχείς συνεδρίες χωρίς δικαιολογημένη αιτία, τότε θεωρείται ότι έπαυσε να είναι   μέλος   του   Διοικητικού   Συμβουλίου,   η   δε   θέσης   του   θα αναπληρώνεται κατόπιν αποφάσεων των μελών του Συμβουλίου.

5.6         Οι   αποφάσεις   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   θα   λαμβάνονται   με πλειοψηφία.

5.7         Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος δικαιούται και δεύτερη ψήφο ή τη νικώσα ψήφο.

5.8         Τρία   (3)   μέλη   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   παρόντα   αποτελούν απαρτία.

6.  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

6.1         Οι Τακτικές Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις θα καλούνται το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλα δε τα μέλη θα ειδοποιούνται με επιστολή 15 τουλάχιστον μέρες πριν τη Συνέλευση.

6.2         Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα καλούνται κατόπιν   αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν ζητηθεί από το 25% των μελών του Συνδέσμου και κοινοποιούνται στα μέλη δέκα (10) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι ειδοποιήσεις θα στέλλονται γραπτώς.

6.3         Καμιά  εργασία δεν θα επιτρέπεται να γίνεται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση στην οποία δεν θα υπάρχει απαρτία παρόντων μελών κατά την ώρα της έναρξης των εργασιών της. Εκτός άλλης πρόνοιας των παρόντων κανονισμών, 50% συν ένα παρόν μέλος θα σχηματίζουν απαρτία.

6.4         Εάν εντός μισής ώρας από την καθορισμένη για τη Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευσης, εάν έχει ορισθεί κατόπιν αιτήσεων μελών, θα διαλύεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα αναβάλλεται, για μισή ώρα και τα παρόντα μέλη θα σχηματίζουν απαρτία.

6.5         Ο Πρόεδρος, και στην  απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος, θα

προεδρεύει    σαν Πρόεδρος   σε    κάθε    Γενική    Συνέλευση ή στην απουσία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, ή εάν αυτοί δεν είναι παρόντες εντός δεκαπέντε (15') λεπτών από την καθορισμένη ώρα της συνέλευσης, ή εάν δεν επιθυμούν αυτοί να προεδρεύσουν, τα παρόντα   μέλη   οφείλουν   να   εκλέξουν   ένα   από αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης.

6.6         Στις   Γενικές   Συνελεύσεις οι   αποφάσεις   που   τίθενται ενώπιον της εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία, η δε ψηφοφορία θα γίνεται  είτε με ανάταση των χεριών, είτε με μυστική ψηφοφορία εάν  αυτό

απαιτηθεί:

α.      από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, ή

β.      από πέντε τουλάχιστον μέλη που παρίστανται προσωπικώς

6.7.        Κάθε μέλος του Συνδέσμου θα δικαιούται μία μόνο ψήφο, νοουμένου

ότι θα έχει προηγουμένως εξοφλήσει κάθε χρηματικό ποσό το

οποίο θα ζητηθεί από το Σύνδεσμο.

6.8.        Κάθε μέλος δικαιούται να εκπροσωπηθεί στις Γενικές Συνελεύσεις με

πληρεξούσιο.

6.9.        Κανένα μέλος δεν δικαιούται να έχει περισσότερα από ένα πληρεξούσια.

7.   ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

7.1.        Τα παρόντα άρθρα του Καταστατικού τροποποιούνται στις

Καταστατικές Συνελεύσεις κατόπιν αποφάσεως των παρευρισκομένων

μελών με απόλυτη πλειοψηφία.

7.2.        Σε περιπτώσεις ψηφοφορίας για τροποποίηση του Καταστατικού δεν

ισχύουν τα πληρεξούσια.

 

8. ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

 8.1.     Η διάλυση του Συνδέσμου Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης     μπορεί να αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση εάν:

               Α. Τα μέλη του Συνδέσμου μειωθούν κάτω από 25

               Β. Αν κληθεί συνέλευση για διάλυση του Συνδέσμου από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου και ληφθεί σχετική απόφαση από την πλειοψηφία των παρόντων μελών στη Συνέλευση.

 8.2.       Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, τα οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου θα διανεμηθούν εξίσου στα εναπομείναντα εγγεγραμμένα μέλη.

 

31.07.2019

/ΑΞ