Μέχρι €500.000 το πρόστιμο για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

αναρτήθηκε στις 30 Οκτ 2013, 4:19 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin
Διπλασιάζεται η ποινή για όσους δεν συμμορφώνονται

Μέχρι και €500.000 θα καταβάλλουν επιχειρήσεις οι οποίες ακολουθούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες επηρεάζουν τους καταναλωτές, με βάση νομοσχέδιο που προωθήθηκε στη Βουλή. Το ύψος της χρηματικής ποινής θα εξαρτάται από τη σοβαρότητα των αθέμιτων πρακτικών που ακολουθεί η επιχείρηση που θα παραβιάσει τη σχετική οδηγία.

Στο εναρμονιστικό νομοσχέδιο αναφέρεται πως η ποινή διαφοροποιείται από 150.000 λίρες που ήταν καθορισμένη, στις €500.000.

Όπως καταγράφεται και στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, για σκοπούς πληρέστερης και ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 12 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», η Βουλή θα ψηφίσει ως ακολούθως:

Κατά τη διερεύνηση παράβασης, κατόπιν παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτα, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται:

-Να ζητά από τον εμπορευόμενο να προσκομίσει μέσα σε εύλογο υπό τις περιστάσεις χρονικό διάστημα, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται σε μια εμπορική πρακτική, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα συμφέροντα του εμπορευόμενου και των λοιπών επηρεαζομένων.

-Να θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i), δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από την Εντεταλμένη Υπηρεσία.

-Αντικαθίσταται στην παράγραφο (δ) η φράση «£150.000», όπου αυτή συναντάται, με τη φράση «πεντακόσιες €500.000».

-Αντικαθίσταται στην παράγραφο (ε) η φράση «£1.000» με τη φράση «€5.000».

Ανάμεσα στους στόχους της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας είναι και η εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών. Η ανάπτυξη θεμιτών εμπορικών πρακτικών στην Ε.Ε. θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

Ανάμεσα στους στόχους είναι και η αντιμετώπιση της αθέμιτης διαφήμισης η οποία βλάπτει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Πηγή: Philenews

Comments