Εργαλείο εκτίμησης κινδύνου OiRA

Συμμετοχή ΣΥΚΑΔΕ

Το OiRA (Online, interactive Risk Assessment) είναι μια ολοκληρωμένη, εύχρηστη και δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή. Είναι ένα διαδραστικό εργαλείο αξιολόγησης των κινδύνων το οποίο επιτρέπει με εύκολο και τυποποιημένο τρόπο, τη δημιουργία της εκτίμησης των κινδύνων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
Το εργαλείο OiRA βοηθά τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν σε μια σειρά από στάδια τη διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνων, από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας μέχρι τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των κινδύνων και την ανάληψη δράσης. Επίσης, επιτρέπει στους εργοδότες να παρακολουθούν τις εν λόγω διαδικασίες και να συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις όπως η γραπτή εκτίμηση κινδύνων.

Είναι προσβάσιμο στη σελίδα www.oiraproject.eu έτσι ώστε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να πραγματοποιήσουν την αξιολόγηση του κινδύνου στον τομέα δραστηριότητάς τους.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία προχώρησε στην ετοιμασία του εν λόγω εργαλείου εκτίμησης κινδύνων OiRA στα μικρά εμπορικά καταστήματα, προσαρμοσμένου στα κυπριακά δεδομένα. Άλλα οκτώ παρόμοια εργαλεία έχουν αναπτυχθεί σε αντίστοιχους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (κομμωτήρια/κουρεία, εργασίες γραφείου, εργασίες τροφοδοσίας, κρεοπωλεία, σχολικές μονάδες, μικρά τουριστικά καταλύματα, συνεργεία επισκευής και βαφής οχημάτων και καφεστιατόρια)

Ο ΣΥΚΑΔΕ παρευρέθηκε σε συνάτηση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατά την οποία έγινε ενημέρωση για την πορεία ανάπτυξης τεσσάρων νέων Δια-
δραστικών Εργαλείων Εκτίμησης Κινδύνων (OiRA).

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια.